יום רביעי, 9 בדצמבר 2015

זכויות הורים מול זכויות תלמידים מאת משרד עורכי דין נועם קוריס...

בס"ד

זכויות הורים מול זכויות תלמידים

מאת מאיר סגל ממשרד עו"ד נועם קוריס

 להלן מאמר המנתח את סוגיית זכויות הקטינים והתלמידים, בייחוד לאור מודעות ההורים לזכויותיהם בתחום החינוך בנושא: הענישה.
נושא זכויות הקטינים ותלמידים זוכה לדיון נרחב בקרב הציבור. נראה כי בשנים האחרונות גברה מודעות ההורים והמחנכים לאיסור הענישה הגופנית של הקטין, חשיבות לשמירה על זכויותיו לחופש וכבוד. מאידך, קשה להתעלם מן העלייה ברמת האלימות בקרב תלמידים, ירידה בהישגים לימודיים ואחוז הנשירה הגבוהה ממוסדות החינוך.
נראה כי טשטוש ואי מודעות ההורים לזכויותיהם ההוריות בתחום החינוך הוא אחד הסיבות לקושי בפיקוח וביכולת לאבחן בעיה ולסייע לילד במידת הצורך. במאמר זה נתייחס לזכויות הורים, העומדים אל מול זכויות ילדיהם הקטנים והמתבגרים, מידע אשר יתכן ויעניק, ולו במעט, כלים ללוות את ילדנו בנתיבי התבגרותם ולימודיהם.
ההורה כממונה על צרכי ילדו
חובתו וזכותו של כל הורה לשמש כאפוטרופוס טבעי לילדו הקטין (שטרם מלאו לו 18 שנים). במילים אחרות, אחריותו של הורה לספק את צרכי ילדיו. חובה וזכות אלו קבועות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.
החובה על ההורה לדאוג לילדו הינה טבעית והיא חלה על כל אחד מהורי הקטין באופן שוויוני, ללא הבדלי דת, מין או לאום ובלא תלות בעובדה אם ההורים חיים יחד או בנפרד.
החוק, בסעיף 15, מציג רשימה פתוחה של צרכי הקטין, אותם מחויבים ההורים לספק ובעניינם להורים זכות להחליט. בכלל זה, הצרכים כוללים חינוך, הכשרה מקצועית, דאגה לנכסי הקטין. ההורים אף רשאים לקבל החלטות בנוגע למקום מגורי הקטין וייצגו בפני הרשויות והמוסדות השונים.
זכויות הורים לבחור מוסד לימודי
להורים זכות לבחור את המסגרת הלימודית בה ילמד ילדם, זאת בהתאם לראיית עולמם, דתם, ערכיהם וקריטריונים נוספים. כך, רשאים ההורים לרשום את הקטין לבית ספר ממלכתי, ממלכתי-דתי או עצמאי (פרטי), זאת בהתאם לחוק חינוך ממלכתי (תשי"ג-1953) ותקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום) (התשי"ט-1959).
ככלל, בהתאם לתקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התלמיד ירשם למוסד לימודי הנמצא בתחום הרשות המקומית בה מתגורר בפועל, ואשר סמוך לאזור מגוריו. עם זאת, להורים זכות לבקש כי הקטין יועבר לבית ספר אחר ולערער באם בקשתם לרישום נדחית.
זכות הורים למידע
להורה זכות לקבל מידע לעניין תוכנית הלימוד, לוח טיולים ופעילויות (כך, נדרש אישור הורים להשתתפות התלמיד בטיולים), להתעדכן בזכויות התלמיד, השירותים הרפואיים להם זכאי הילד וכן מידע אישי הנוגע לילד.
במסגרת מידע אותו זכאי ההורה לקבל נכלל מידע מתוך תיקו האישי של הקטין, מידע רפואי וטיפולי (לרבות מידע רגיש לעניין מחלות, הריון, פגישות עם יועצת או פסיכולוג), דוח הישגים לימודיים, מידע הנוגע להתנהגות התלמיד, עבירות פליליות ומשמעתיות.
כמו כן, להורים זכות לקבל מידע אודות התנהלות בית הספר, נתוני תקציב וחלוקתו, דוח מפקח על בית הספר ומידע מפי נציגי ועד הורים. מאידך, להורים, כמו גם לתלמיד, זכות כי המידע בעניין התלמיד יזכה לחיסיון ולא יימסר לגורמים שאינם רשאים לקבלו.
זכות הורים להשמיע דברם, לסרב ולערער:
בהתאם לחוזר מנכ"ל, זכות ההורים להיפגש עם צוות ההוראה (בכללם המורים, המנהל, עובד סוציאלי, יועצת ואחות בית הספר) בין היתר לשם העלאת שאלות והתעדכנות בהישגי התלמיד, הפניית בקשות במגוון נושאים, החל משאלות בנושאים פדגוגיים ועד לבקשות להקלות בתשלומי הורים. הורים רשאים לסרב לעריכת בדיקות בילדם, לרבות בדיקה פסיכולוגית, בתנאי שהסירוב אינו נוגד את טובת הילד.
כמו כן, זכאים ההורים להשמיע טיעוניהם ולערער על החלטות המוסד החינוכי להשאות או להרחיק את התלמיד, לדחות את בקשתו של התלמיד או ההורה לרישום הקטין. יובהר, כי בהתאם לחוק זכויות התלמיד (התשס"א-2001), לא יורחק תלמיד ממוסד חינוכי עד אשר ניתנה לו ולהוריו ההזדמנות להשמיע את דברם. החלטה בדבר הרחקת התלמיד תימסר להורים בכתב והם יהיו זכאים לערער עליה בתוך 14 ימים ממועד קבלתה. עד אשר תינתן החלטה בנדון לא יורחק התלמיד מבית הספר.
זכות הורים במהלך אבחון התלמיד:
בדומה לזכות ההורים להגיש בקשה לאבחן את ילדם במידה ולדעתם התלמיד זקוק למסגרת לימודית מיוחדת או להקלות במהלך לימודיו, זכאים הם ללוות את התלמיד במהלך אבחונו והפנייתו של הילד למסגרת חינוכית מיוחדת. להורה זכות להתעדכן בהליך האבחון, לערער על הפניית התלמיד למסגרת לימודית מיוחדת ולהעלות הנושא לדיון נוסף בחלוף שנה.
זכות ההורים להתארגנות:
בנוסף לזכויותיו של כל הורה בנוגע לילדו שלו, רשאים ההורים להתארגן לוועדי הורים ולפעל במאורגן בנושאים מגוונים החל מפעילות ברמה הכיתתית ועד לפעילות ברמה כלל-ארצית. הארגון המרכזי של נציגויות ההורים הינה עמותת "ארגון הורים ארצי", אשר פעילותה מוסדרת במסגרת תקנון העמותה ובחוזרי מנכ"ל משרד החינוך. ועדי ההורים פועלים בעיקר בתחום קידום תוכניות חינוך משלימות והארכת יום הלימודים, קיום שיעורי עזר בבתי הספר, צמצום וביטול תשלומי הורים וגיוס כספים עבור פעילויות תרבות בבתי הספר.
בנוסף לאמור, חוק חינוך ממלכתי (התשי"ג-1953) מציע לארגוני וועדי הורים אפשרות להשפיע על קביעת תוכנית הלימודים הבית-ספרית בנוגע לקביעת תוכנית השלמה (המהווה חלק המגיע עד ל- 25% מתוכנית הלימודים הסדירה) ותוכנית לימודים נוספת לתוכנית הלימודים הסדירה.
נראה, כי שיתוף פעולה בין הורים, צוות ההוראה והתלמיד הוא זה שיביא ליצירת אווירת לימודים בריאה ויעילה. הכירו את זכויותיכם ועשו בהן שימוש לשם בניית שיתוף פעולה זה.
האמור אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי
אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'
·          
מאמרים פרי עטם של צוות משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר

עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס

·                     עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
·                     עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
·                     עו"ד נועם קוריס בטוויטר
·                     עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
·                     עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק

·                     עו"ד נועם קוריס ב pinterest.com

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה